• Tietosuojaseloste

  1. Yleistä

  1.1. Tähän tietosuojaselosteeseen on koottu henkilötietojen keräyksen, käsittelyn ja säilytyksen periaatteet. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää rekisterinpitäjä Vierasmaja OY (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”).

  1.2. Rekisteröity on tämän tietosuojaselosteen tarkoituksessa asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

  1.3. Asiakas on tietosuojaselosteen tarkoituksessa jokainen, joka ostaa rekisterinpitäjän verkkokaupasta tuotteita tai palveluja.

  1.4 Rekisterinpitäjä noudattaa lakisääteisiä tietojen käsittelyn periaatteita, hän muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy varmentamaan, että henkilötietoja on käsitelty säädösten mukaisesti.

  2. Henkilötietojen keräys, käsittely ja säilytys

  2.1. Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, yleensä verkkokaupan ja sähköpostin välityksellä.

  2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity oikeuttaa rekisterinpitäjää keräämään, järjestämään, käyttämään ja hallinnoimaan tietosuojaselosteessa mainitussa tarkoituksessa sellaisia henkilötietoja, joita rekisteröity verkkokaupasta tuotteita tai palveluja ostaessaan jakaa rekisterinpitäjälle suoraan tai epäsuoraan.

  2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen toimittamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja kattavia. Tahallista väärien tietojen toimittamista pidetään tietosuojakäytänteiden rikkomisena. Rekisteröity sitoutuu tiedottamaan viipymättä rekisterinpitäjälle toimittamiensa tietojen muutoksista.

  2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita rekisteröidyn suorittama väärien tietojen toimittaminen aiheuttaa itse rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

  3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

  3.1 Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

  3.1.1. etu- ja sukunimi,

  3.1.2. puhelinnumero,

  3.1.3. sähköpostiosoite,

  3.1.4. toimitusosoite,

  3.1.5. pankkitilin numero,

  3.1.6. maksukorttitiedot.

  3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

  3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

  1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. äsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
  3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  4. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi silloin, kun henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti, jos rekisteröity on lapsi.

  3.4. Henkilötietojen käsittely tarkoituksittain:

  3.4.1 Käsittelyn tarkoitus – varmuus ja turvallisuus
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lakisääteisiä määräaikoja noudattaen

  3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta

  3.4.3 Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toimivuuden takaaminen
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta

  3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta

  3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lakisääteisiä määräaikoja noudattaen

  3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta

  3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa, joita ovat esimerkiksi henkilötietojen käsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja lähettipalveluliikkeet, rahojen siirtopalveluja tarjoavat yritykset. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä toimittaa maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS -nimiselle henkilötietojen käsittelijälle.

  3.6. Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja säilyttäessään rekisterinpitäjä toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka takaavat henkilötietojen suojaamisen satunnaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, julkistamiselta tai miltä tahansa muulta laittomalta käsittelyltä.

  3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 5 vuotta.

  4. Rekisteröidyn oikeudet

  4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

  4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

  4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

  4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa.

  4.5. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttöä varten ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@vierasmaja.fi.

  5. Loppusäännökset

  5.1. Tämä tietosuojaseloste on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus).

  5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ja tiedottaa rekisteröidyille muutoksista www.vierasmaja.fi-sivuston kautta.

  scroll to top